برترین دانشگاه‌ های علوم پزشکی در رتبه‌بندی آموزش معرفی شدند

به گزارش پایگاه خبری موفقیت‌شناسی، بیش از یک دهه است که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رتبه بندی آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی (راد) را انجام می‌دهد.

پیش از این در سال‌های ۹۰-۸۹ و ۹۴-۹۳ دو دوره رتبه بندی آموزشی به صورت رسمی انجام شده است و سومین دوره آن برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸ از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت و توسط مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی انجام شد.

از جمله رویکردهای جدید این دوره نسبت به دوره‌های قبل را می‌توان به «توجه به اسناد فرادستی و هماهنگی و تطابق با سیاست‌ها و برنامه‌های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی»، «توجه به نظر دانشگاه‌ها، همتایان، مدیران و صاحبنظران آموزش عالی»، «رتبه بندی در حیطه‌های مختلف و توجه به رتبه بندی‌های تخصصی و زیر حیطه ها» اشاره کرد.

همچنین «تاکید بیشتر بر بروندادها و دستاوردهای حوزه آموزش به جای نگاه فرایندی»، «ساده سازی و عدم پیچیدگی، کاهش تکیه بر مستندسازی‌ها و اجتناب از کاغذبازی و تحمیل بار سنگین به دانشگاه‌ها»، «حداکثر استفاده از داده‌ها و اطلاعات موجود در واحدهای ستادی وزارت بهداشت»، «اجتناب از رقابت‌های ناگوار و تشویق فعالیت‌ها و همکاری‌های درون منطقه‌ای» و «توجه به نظام ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی و بهبود زیرساخت‌های آموزشی» از دیگر رویکردهای جدید این رتبه بندی است.

از جمله اهداف رتبه بندی آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال ۱۳۹۸ می‌توان به ایجاد رقابت سالم و سازنده بین دانشگاه‌ها، نگاه مترقی تر و علمی تر به رتبه بندی با رصد عملکرد دانشگاه‌ها، شناساندن نقاط ضعف و قوت دانشگاه‌ها در زمینه آموزش، مقایسه دانشگاه‌ها، ترسیم نقشه راه دانشگاه‌ها، هدایت دانشگاه‌ها به سمت ماموریت‌ها، الگوسازی، به کارگیری شاخص‌های نوآوری‌های ارتباطی اشاره کرد.

همچنین این دوره از رتبه بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی سال ۱۳۹۸ ویژگی‌های متعددی دارد:

۱. توجه به اسناد فرادستی و هماهنگی و تطابق با سیاست‌ها و برنامه‌های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی

۲. توجه به نظر دانشگاه‌ها، همتایان، مدیران و صاحبنظران آموزش عالی

۳. رتبه بندی در حیطه‌های مختلف و توجه به رتبه بندی‌های تخصصی و زیر حیطه‌ها

۴. تاکید بیشتر بر بروندادها و دستاوردهای حوزه آموزش به جای نگاه فرایندی

۵. ساده سازی و عدم پیچیدگی، کاهش تکیه بر مستندسازی‌ها و اجتناب از کاغذبازی و تحمیل بار سنگین به دانشگاه‌ها

۶. حداکثر استفاده از داده‌ها و اطلاعات موجود در واحدهای ستادی وزارت بهداشت

۷. اجتناب از رقابت‌های ناگوار و تشویق فعالیت‌ها و همکاری‌های درون منطقه‌ای

۸. توجه به نظام ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی و بهبود زیرساخت‌های آموزشی

۹. مشارکت گسترده و متعهدانه دانشگاه‌ها، مدیران آموزشی ستاد در تدوین شاخص‌ها و در جمع آوری داده‌ها

۱۰. اجرای رتبه بندی بر بستر وب با طراحی سامانه راد با توجه به شرایط خاص همه‌گیری کووید ۱۹

۱۱. تدوین شاخص‌ها بر مبنای حیطه‌های مختلف، ابعاد برجسته دانشگاهی و بسته‌های تحول آموزش

در این دوره از رتبه بندی مطابق اهداف از پیش تعیین شده و ویژگی‌هایی که تعریف شدند، ابتدا تمامی شاخص‌های ممکن که بتواند نمایانگر عملکرد دانشگاه‌ها در حوزه آموزش باشد فهرست شد. مجموعه شاخص‌های پیشنهادی دانشگاه‌ها با توجه به تجربه انجام دو دوره رتبه بندی دانشگاه‌ها نیز در مجموعه شاخص‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت.

از مجموع شاخص‌های مورد بررسی، تعداد ۱۸۴ شاخص پیشنهادی احصا شد. با مطالعه مستندات مرتبط با دانشگاه‌های دارای ماموریت مشخص، مرور دانشگاه‌های معتبر دنیا و تدوین شاخص‌های تأثیرگذار، تعداد ۱۰ شاخص در حوزه عملکردی، تعداد ۶۴ شاخص در حیطه اهداف بسته‌های تحول و تعداد ۴۹ شاخص در خروجی‌های تاثیرگذار توسط تیم راد نهایی شد.

نتایج نهایی رتبه بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی در سه حوزه متفاوت الف) نتایج رتبه بندی آموزشی دانشگاه‌ها / دانشکده‌های علوم پزشکی در ارتباط با خروجی‌های تاثیرگذار، ب) نتایج رتبه بندی دانشگاه‌ها / دانشکده‌های علوم پزشکی در حوزه عملکردی و ج) نتایج رتبه بندی دانشگاه‌ها / دانشکده‌های علوم پزشکی در پیاده سازی بسته‌های تحول و نوآوری آموزش ارائه شده است.

الف) نتایج رتبه بندی آموزشی دانشگاه‌ها / دانشکده‌های علوم پزشکی در ارتباط با خروجی‌های تاثیرگذار

این خروجی‌ها شامل دانشگاه اخلاق مدار، دانشگاه در تراز بین‌الملل، دانشگاه پاسخگو به جامعه، دانشگاه رسالت مدار و ماموریت گرا، دانشگاه مرجع، دانشگاه پیشتاز با رهیافت همگرایی علوم است.

جدول سه دانشگاه علوم پزشکی برتر در ارتباط با الف) خروجی‌های تاثیرگذار

شاخص رتبه: امتیاز دانشگاه علوم پزشکی
دانشگاه اخلاق مدار اول ۱۰۰ مشهد
دوم ۸۴.۷۳ تبریز
سوم ۷۹.۱۲ کرمانشاه
دانشگاه در تراز بین‌الملل اول ۱۰۰ تهران
دوم ۷۴.۹۸ شهید بهشتی
سوم ۷۱.۴۱ مشهد
دانشگاه پاسخگو به جامعه اول ۱۰۰ مشهد
دوم ۸۴.۷۳ تبریز
سوم ۷۹.۱۲ کرمانشاه
دانشگاه رسالت مدار و ماموریت گرا اول ۱۰۰ تهران
دوم ۸۵.۷۸ اصفهان
سوم ۸۵.۱ تبریز
دانشگاه مرجع اول ۱۰۰ تهران
دوم ۷۴.۰۲ اصفهان
سوم ۷۳.۸۷ شهید بهشتی
دانشگاه پیشتاز با رهیافت همگرایی علوم اول ۱۰۰ تهران
دوم ۸۱.۸ تبریز
سوم ۷۵.۴۶ اصفهان

ب) نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌ها / دانشکده‌های علوم پزشکی در حوزه عملکردی نیز در شاخص‌های مورد بررسی در حوزه عملکردی منعکس کننده گستره عملکرد آموزشی دانشگاه‌ها و میزان اثربخشی اقدامات، فرایندها و برنامه‌ریزی های دانشگاه در جهت ارتقای کیفیت آموزش است.

جدول سه دانشگاه علوم پزشکی برتر در ارتباط با ب) حوزه عملکردی

شاخص رتبه: امتیاز دانشگاه علوم پزشکی
حوزه عملکردی اول ۱۰۰ تهران
دوم ۹۶.۱۶ اصفهان
سوم ۸۸.۶ تبریز

همچنین نتایج رتبه بندی آموزشی در دانشگاه‌های همتا بر اساس مرکز کلان مناطق آمایشی و دانشگاه‌های بزرگ منتشر شده است.

جدول رتبه بندی آموزشی در دانشگاه‌های همتا

دانشگاه علوم پزشکی رتبه / امتیاز
تهران اول / ۱۰۰
اصفهان دوم / ۷۷.۵۵
تبریز سوم / ۷۴.۳۱
شیراز چهارم / ۷۰.۹۹
شهید بهشتی چهارم / ۷۰.۲۰
مشهد ششم / ۶۹.۱۲
ایران هفتم / ۶۵.۲۷
کرمان هشتم / ۵۹.۱۹
همدان نهم / ۵۷.۱۸
کرمانشاه دهم / ۵۳.۵۶
مازندران یازدهم / ۵۰.۹۳
جندی شاپور اهواز یازدهم / ۵۰.۷۲
زنجان یازدهم / ۵۰.۰۰

جدول رتبه بندی آموزشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی مراکز استان غیر قطب کشوری

دانشگاه علوم پزشکی رتبه / امتیاز
شهید صدوقی یزد اول / ۱۰۰
بیرجند دوم / ۸۹.۰۱
گیلان سوم / ۸۱.۸۱
قزوین چهارم / ۷۹.۰۱
گلستان چهارم / ۷۸.۴۸
لرستان ششم / ۷۶.۸۴
زاهدان ششم / ۷۶.۲۶
اردبیل هشتم / ۷۴.۵۰
شهرکرد نهم / ۷۱.۸۱
اراک دهم / ۶۸.۱۹
سمنان یازدهم / ۶۰.۰۰
بوشهر دوازدهم / ۵۸.۶۰
البرز سیزدهم / ۵۷.۷۲
ارومیه سیزدهم / ۵۷.۱۳
قم پانزدهم / ۵۵.۳۲
هرمزگان شانزدهم / ۵۳.۹۲
کردستان شانزدهم / ۵۳.۱۰
خراسان شمالی هجدهم / ۵۲.۱۱
یاسوج هجدهم / ۵۱.۸۱
ایلام بیستم / ۵۰.۰۰

جدول رتبه بندی آموزشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقل غیر مرکز استان

دانشگاه علوم پزشکی رتبه / امتیاز
کاشان اول / ۱۰۰
علوم بهزیستی و توانبخشی دوم / ۹۰.۴۱
شاهرود سوم / ۸۲.۹۷
جهرم چهارم / ۸۱.۴۶
بابل پنجم / ۸۰.۱۸
فسا ششم / ۷۸.۸۷
سبزوار هفتم / ۷۷.۱۹
گناباد هفتم / ۷۶.۹۲
دزفول نهم / ۷۴.۸۰
زابل نهم / ۷۴.۳۳
جیرفت یازدهم / ۷۲.۰۱
نیشابور یازدهم / ۷۱.۸۰
بم سیزدهم / ۷۱.۱۰
رفسنجان سیزدهم / ۷۰.۳۹
تربت حیدریه سیزدهم / ۷۰.۱۹
آبادان شانزدهم / ۶۸.۲۰
لارستان هفدهم / ۶۵.۸۱
بهبهان هفدهم / ۶۵.۷۸
مراغه هفدهم / ۶۵.۰۱
ساوه بیستم / ۶۳.۴۳
اسفراین بیستم / ۶۳.۰۹
شوشتر بیست و دوم / ۶۱.۹۸
خمین بیست و دوم / ۶۱.۵۴
گراش بیست و چهارم / ۶۰.۱۳
خوی بیست و پنجم / ۵۷.۶۴
ایرانشهر بیست و ششم / ۵۶.۴۳
تربت جام بیست و ششم / ۵۶.۳۹
سراب بیست و ششم / ۵۵.۸۹
سیرجان بیست و نهم / ۵۴.۴۸
خلخال سی ام / ۵۱.۶۸
اسدآباد سی و یکم / ۵۰.۰۰

جدول ۱۰ دانشگاه‌های علوم پزشکی برتر در تمام شاخص‌های آموزشی

ردیف دانشگاه اخلاق مدار دانشگاه در تراز بین‌الملل دانشگاه پاسخگو به جامعه دانشگاه ماموریت گرا دانشگاه مرجع دانشگاه همگرایی علوم دانشگاه / حوزه عملکردی
۱ مشهد ۱۰۰ تهران ۱۰۰ مشهد ۱۰۰ تهران ۱۰۰ تهران ۱۰۰ تهران ۱۰۰ تهران ۱۰۰
۲ تبریز ۸۴.۷۳ شهید بهشتی ۷۴.۹۸ تبریز ۸۴.۷۳ اصفهان ۸۵.۷۸ اصفهان ۷۴.۰۲ تبریز ۸۱.۸ اصفهان ۹۶.۱۶
۳ کرمانشاه ۷۹.۱۲ مشهد ۷۱.۴۱ کرمانشاه ۷۹.۱۲ تبریز ۸۵.۱ شهید بهشتی ۷۳.۸۷ اصفهان ۷۵.۴۶ تبریز ۸۸.۶۶
۴ تهران ۷۶.۱۳ تبریز ۶۹.۴ تهران ۷۶.۱۳ شهیدصدوقی یزد ۷۶.۷۳ تبریز ۶۷.۶۴ شهید بهشتی ۷۵ شهید بهشتی ۸۴.۱۳
۵ شیراز ۷۲.۳ اصفهان ۶۸.۵۳ شیراز ۷۲.۳ شیراز ۷۶.۶۳ شیراز ۶۷.۴۱ شیراز ۷۳.۲۴ مشهد ۸۳.۸۶
۶ گلستان ۷۰.۸۴ ایران ۶۷.۵۱ گلستان ۷۰.۸۴ ایران ۷۴.۶۳ ایران ۶۴.۴۳ ایران ۶۹.۴۹ شیراز ۸۳.۰۴
۷ بیرجند ۷۰.۷۲ شیراز ۶۴.۷۹ بیرجند ۷۰.۷۲ کرمان ۷۴.۶۱ مشهد ۶۱.۶۱ مشهد ۶۷.۱۶ ایران ۸۲.۷۱
۸ اصفهان ۷۰.۷ کرمان ۶۱.۱۸ اصفهان ۷۰.۷ کاشان ۷۲.۹۱ کرمان ۶۰.۶۸ علوم بهزیستی ۶۳.۱۱ همدان ۷۹.۴۳
۹ ایران ۷۰.۶۱ کرمانشاه ۶۰.۶ ایران ۷۰.۶۱ شهید بهشتی ۷۲.۶۸ شهیدصدوقی یزد ۶۰.۳۵ همدان ۶۲.۳۶ زنجان ۷۸.۸۵
۱۰ شهید بهشتی ۷۰.۵۱ همدان ۵۹.۰۸ لرستان ۷۰.۶۱ مشهد ۶۹.۹ همدان ۵۹.۱۱ کرمان ۶۰.۶۷ شهیدصدوقی یزد ۷۷.۷۵

جدول ۱۰ دانشگاه‌های علوم پزشکی برتر در اجرای بسته‌های تحول و نوآوری آموزش پزشکی

ردیف دانشگاه / مرجعیت علمی دانشگاه / توسعه کارآفرینی دانشگاه / آموزش پاسخگو دانشگاه / ماموریت گرایی دانشگاه / اخلاق حرفه‌ای دانشگاه / بین المللی سازی آموزش دانشگاه / آموزش مجازی دانشگاه / ارزیابی و آزمون دانشگاه / بیمارستان آموزشی دانشگاه / زیرساخت آموزش
۱ تهران ۱۰۰ تهران ۱۰۰ تهران ۱۰۰ تهران ۱۰۰ مشهد ۱۰۰ تهران ۱۰۰ تهران ۱۰۰ تهران ۱۰۰ همدان ۱۰۰ تهران ۱۰۰
۲ اصفهان ۷۴.۸۳ تبریز ۹۸.۱۲ زاهدان ۹۹ تبریز ۸۴.۱۵ تبریز ۸۹.۴ شهید بهشتی ۷۴.۱ شیراز ۹۷.۱۱ اصفهان ۹۹.۱۵ کرمان ۹۹.۹۳ اصفهان ۹۴.۳۹
۳ شهید بهشتی ۷۱.۳۳ شیراز ۹۰.۰۵ کاشان ۸۸.۵۲ اصفهان ۷۹.۴۲ کرمانشاه ۸۷.۲۸ مشهد ۷۰.۹ اصفهان ۹۰.۲۶ کرمان ۹۱.۷۷ مازندران ۹۸.۸۴ شهید بهشتی ۸۹.۲۹
۴ تبریز ۶۵.۷۲ مشهد ۸۱.۶۷ اصفهان ۸۷.۷۹ شیراز ۷۶.۰۳ شیراز ۸۲.۲ ایران ۶۸.۳۷ تبریز ۷۳.۰۹ قزوین ۸۳.۹۳ کرمانشاه ۹۸.۶۶ شیراز ۸۷.۱۵
۵ شیراز ۶۴.۳۴ اصفهان ۷۸.۱۸ شهید بهشتی ۸۳.۴۹ شهید بهشتی ۷۱.۱۶ تهران ۷۸.۸۲ اصفهان ۶۶.۶۴ مشهد ۷۰.۴۷ شهید بهشتی ۸۳.۶ تهران ۹۶.۱۶ ایران ۸۶.۴۸
۶ شهیدصدوقی یزد ۶۳.۵۳ اردبیل ۷۵.۷۳ شهرکرد ۸۰.۷۳ کرمان ۷۰.۸ گیلان ۷۶.۰۲ شیراز ۶۲.۱۸ شهید بهشتی ۶۸.۵۷ شیراز ۸۳ تبریز ۹۵.۷۶ تبریز ۸۱.۲۷
۷ ایران ۶۳.۳۶ بیرجند ۷۴.۹۸ ایران ۸۰.۵۳ شهیدصدوقی یزد ۶۹.۹۷ لرستان ۷۴.۷۷ تبریز ۶۱.۷۶ کرمان ۶۵.۵۳ فسا ۸۲.۴۵ اصفهان ۹۵.۴۴ مشهد ۸۰.۲
۸ کرمان ۶۲.۲۹ ایران ۷۳.۲۱ تبریز ۷۱.۶۵ کاشان ۶۸.۲۹ بیرجند ۷۴.۰۷ کرمانشاه ۶۱.۴۷ همدان ۶۵.۲۵ جندی شاپور اهواز ۸۰.۴ ایران ۹۴.۹۵ جندی شاپور اهواز ۷۱.۰۴
۹ همدان ۶۱.۸۹ شهید بهشتی ۷۳.۰۷ شیراز ۶۷.۰۳ ایران ۶۸.۰۴ مازندران ۷۳.۸۲ کرمان ۵۹.۹۲ ارومیه ۶۵.۱۵ شهیدصدوقی یزد ۷۹.۳۱ اردبیل ۹۴.۷۶ مازندران ۶۹.۰۸
۱۰ مشهد ۶۱.۷۷ کرمان ۷۲.۸۷ همدان ۶۵.۸۸ مشهد ۶۷.۷۷ دزفول ۷۲.۰۱ همدان ۵۸.۳ ایران ۶۴.۱ جهرم ۷۸.۵۸ ارومیه ۹۴.۴ همدان ۶۸.۲

رتبه همه دانشگاه‌های علوم پزشکی در سامانه راد معاونت آموزشی وزارت بهداشت قابل دسترسی است.

اگر به کارآفرینی علاقه‌مند هستید از این رسانه دیدن کنید

پایگاه خبری موفقیت شناسی

هدف ما امیدآفرینی در جامعه و ایجاد حس خوب و مثبت است

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا