امکان آموزش غیرحضوری برای دانشجویان مادر فراهم شد

تسهیلات آموزشی مختلفی مانند مرخصی تحصیلی بدون ثبت در سنوات و امکان آموزش غیرحضوری برای مادران باردار و دارای فرزند زیر سه سال بر اساس بخشنامه معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به معاونان آموزشی دانشگاه‌ها در نظرگرفته شد.

به گزارش پایگاه خبری موفقیت شناسی به نقل از ایرنا، قاسم عموعابدینی، در بخشنامه شماره ۳۵۵۱۱۹/ ۲ ﻣﻮارد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷـﯽ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻮاﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺧﺼﻮص ﻣﺎده ۲۶ «ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺎدران داﻧﺸﺠﻮ» و ﻣﺎده ۳۴ «ﮔﺴﺘﺮش رﺷﺘﻪﻫـﺎی ﻣﺮﺗﺒـﻂ» و ﻣـﺎده ۳۵ «اﺻـﻼح ﻣﺤﺘـﻮای ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‌آﻣﻮزﺷـﯽ» را ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه، داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎید با ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺘﺒﯽ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎدر ﺑﺎردار برای ﻣﺮﺧﺼﯽ ﯾﮏ ﻧﯿمسال ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻗﺒﻞ از زاﯾﻤﺎن ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب در ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺮﺧﺼـﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎدر دارای ﻓﺮزﻧﺪ زﯾﺮ ۲ ﺳﺎل، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﯿم سال ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب در ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ کنند.

همچنین داﻧﺸـﮕﺎه‌ها مکلف شدند ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎدر ﺑﺎردار ﯾﺎ دارای ﻓﺮزﻧـﺪ زﯾﺮ ۲ ﺳﺎل ﺟﻬﺖ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﯿﻤ ﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻢﺳﻄﺢ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﻣﻮاﻓﻘﺖ کنند.

در این بخشنامه امکان آموزش غیرحضوری برای دانشجویان مادر پیش‌بینی شده است و بر اساس آن، داﻧﺸـﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎدر ﺑﺎردار ﯾﺎ دارای ﻓﺮزﻧﺪ زﯾﺮ ۳ ﺳﺎل ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎی دروس ﻧﻈﺮی دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺖ کنند.

در ادامه بخشنامه معاون آموزشی وزیر علوم آمده است: داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ کند ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ازای داﺷﺘﻦ ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺎدر ﺑﺎردار ﯾﺎ دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﯿﺮﺧﻮار ﯾﮏ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد. همچنین ﻃﺒـﻖ ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﻣﻘﺮرات و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ و ﺗﺤﻮل در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ، داﻧﺸـﮕﺎه ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﻣﻨـﺪی از آﻣﻮزش ﺣﻀﻮری ﺑﺮای ﻣﺎدران ﺑﺎردار ﯾﺎ دارای ﻓﺮزﻧﺪ زﯾﺮ سه ﺳﺎل، ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ کنند ﺗﺎ ﺳـﻘﻒ ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺠﺎز ۱۶/۳ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۶ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸـﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی شود.

بر اساس این بخشنامه، تمامی داﻧﺸـﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳـﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ وزارت ﻋﺘـﻒ، ﻣﮑﻠـﻒ ﺑﻪ اﯾﺠـﺎد، ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻘﻮﯾﺖ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺘﻨـﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه زن در ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده و زن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳـﻼﻣﯽ‌ ـ اﯾﺮاﻧﯽ، از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در این بخشنامه تاکید شده است: ﺣﺬف ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻓﺮزﻧﺪآوری در ﮐﻠﯿﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ دارای اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

پایان پیام/

اگر به کارآفرینی علاقه‌مند هستید از این رسانه دیدن کنید

پایگاه خبری موفقیت شناسی

هدف ما امیدآفرینی در جامعه و ایجاد حس خوب و مثبت است

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا