بهترین مراکز تحقیقاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی معرفی شدند

مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی چترا

به گزارش پایگاه خبری موفقیت شناسی، در ارزشیابی سال ۱۳۹۸ تعداد ۷۷۳ مرکز تحقیقات علوم پزشکی کشور مورد ارزیابی قرار گرفتند. تمامی مراکز تحقیقات مصوب تا پایان سال ۱۳۹۷ در این ارزیابی شرکت کرده‌اند که این تعداد نسبت به سال ۹۷ بیش از سه درصد و نسبت به ارزشیابی ۹۴ بیش از ۲۷ درصد رشد داشته است.

این ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور را در دو حیطه بالینی و بیومدیکال را مورد ارزیابی قرار داده است. در ارزشیابی سال ۱۳۹۸، مراکز تحقیقاتی در قالب ۶ گروه مستقل با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در میان مراکز تحقیقاتی دارای ردیف بودجه مستقل تعداد ۲۹ مرکز تحقیقاتی بالینی و ۲۳ مرکز تحقیقاتی بیومدیکال ارزیابی شدند.

همچنین در میان مراکز تحقیقاتی فاقد ردیف بودجه مستقل، تعداد ۲۷۱ مرکز بالینی با بیش از پنج سال فعالیت، تعداد ۱۳۱ مرکز بالینی با یک تا پنج سال فعالیت، تعداد ۲۳۱ مرکز بیومدیکال با بیش از پنج سال فعالیت و تعداد ۸۸ مرکز بیومدیکال با یک تا پنج سال فعالیت مورد ارزشیابی قرار گرفتند.

محورهای ارزشیابی سال ۱۳۹۸ مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی

محور تولید علم: برونداد پژوهشی مرکز تحقیقات شامل: تعداد مقالات نمایه شده در پایگاه‌های Pub Med ،ISI و Scopus به تفکیک نوع مقالات و با لحاظ کردن ضرایب امتیازات، کتب نمایه شده در پایگاه Scopus و ISI، خلاصه مقالات نمایه شده در پایگاه‌های Pub Med ،ISI و Scopus است.

مقالات: مقالات منتشر شده در ۲۵ درصد نشریات برتر هر رشته بر اساس گزارش Cite Score، تعداد مقالات منتشر شده مرکز تحقیقات با همکاری بین‌المللی، تعداد استنادات در سال ۲۰۱۹ به مقالات منتشر شده سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ بر اساس پایگاه استنادی Scopus و شاخص H پنج ساله (۲۰۱۵-۲۰۱۹) مرکز تحقیقات بر اساس پایگاه استنادی Scopus

در گزارش ارزشیابی سال ۱۳۹۸ استخراج اطلاعات مربوط به انتشار مقالات، ارائه خلاصه مقالات و کتاب‌های نمایه شده در پایگاه‌های Pub med ،ISI و Scopus در نیمه اول مهرماه سال جاری به جهت ایجاد پوشش حداکثری پایگاه‌های مربوطه و رعایت عدالت جهت تمامی مراکز تحقیقات علوم پزشکی صورت گرفته است.

این ارزیابی توسط سامانه ارزشیابی پژوهشی و نرم افزارهای مربوطه با نظارت کارشناسان ستادی واحد نظارت و ارزشیابی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت انجام شده است.

علاوه بر استخراج تعداد مقالات منتشر شده مرکز تحقیقاتی، انواع مقالات نیز تفکیک شده و با ضریب مشخص محاسبه شده‌اند. مقالات چاپ شده در نشریات نامعتبر و جعلی (Black list) مربوط به سال ۲۰۱۹ و مقالات رد شده (Retracted) از لیست مقالات مراکز تحقیقات حذف شده‌اند.

مقالات منتشر شده در مجلات Q۱ بر اساس لیست منتشر شده از پایگاه Cite Score مربوط به سال ۲۰۱۸ استخراج و شمارش شده‌اند.

رشد ۱۲ درصدی میانگین انتشار مقالات به ازای هر مرکز بر اساس پایگاه‌های ISI و Pub med ،Scopus

نتایج ارزیابی نشان داد میانگین انتشار مقالات به ازای هر مرکز، بر اساس سه پایگاه ISI و Pub med ،Scopus در سال ۲۰۱۹ عدد ۳۸ مقاله بوده که نسبت به سال گذشته نزدیک به ۱۲ درصد رشد داشته است.

سهم مقالات منتشر شده مراکز تحقیقات به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ۷۴.۵ درصد بوده که نسبت به سال گذشته معادل ۸.۱ درصد کاهش داشته است. مراکز تحقیقات بیومدیکال با بیش از ۵ سال فعالیت بیشترین مشارکت (۳۸ درصد) را در انتشار این مقالات داشته‌اند.

در سال ۱۳۹۸ تعداد کل مراکز بالینی شرکت کننده در ارزیابی ۴۳۱ مرکز تحقیقات است و جمع جبری تعداد کل مقالات منتشر شده و تعداد مقالات نمایه شده در پایگاه استنادی ISI سال ۲۰۱۹ در در این مراکز به ترتیب ۱۳ هزار و ۷۶۵ مقاله و ۱۰ هزار و ۳۶۰ مقاله بوده است.

به این ترتیب تعداد متوسط مقالات منتشر شده و تعداد مقالات نمایه شده در پایگاه استنادی ISI به ازای هر مرکز در این گروه به ترتیب ۳۲ و ۲۴ مورد بوده که نسبت به سال گذشته ۱۴ و ۲۰ درصد رشد داشته است.

در این سال تعداد کل مراکز بیومدیکال شرکت کننده در ارزیابی ۳۴۲ مرکز تحقیقات است و جمع جبری تعداد کل مقالات منتشر شده و تعداد مقالات نمایه شده در پایگاه استنادی ISI سال ۲۰۱۹ در در این مراکز به ترتیب ۱۵ هزار و ۹۱۰ مقاله و ۱۲ هزار و ۷۴۹ مقاله بوده است.

به این ترتیب تعداد متوسط مقالات منتشر شده و تعداد مقالات نمایه شده در پایگاه استنادی ISI به ازای هر مرکز در این گروه به ترتیب ۴۷ و ۳۷ مورد بوده که نسبت به سال گذشته ۱۷.۵ و ۱۵.۶ درصد رشد داشته است.

سهم مراکز دارای ردیف مستقل بودجه (بالینی و بیومدیکال با ۵۲ مرکز) در انتشار مقالات ۱۵ درصد برآورد شده که این مقدار نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی نداشته است.

در گروه بالینی با بیش از پنج سال فعالیت و فاقد ردیف مستقل بودجه، متوسط تعداد مقاله به ازای هر مرکز در سال ارزشیابی ۳۳ مقاله است، این عدد در گروه بیومدیکال با بیش از پنج سال
فعالیت ۴۹ مقاله است.

در گروه بالینی با یک تا پنج سال فعالیت و فاقد ردیف مستقل بودجه، متوسط تعداد مقاله به ازای هر مرکز در سال ارزشیابی ۲۰ مقاله است و در گروه بیومدیکال با بیش از پنج سال
فعالیت نیز متوسط تعداد مقاله به ازای هر مرکز ۲۵ مقاله است.

بررسی نتایج بیانگر آن است که به طور متوسط ۸۱.۴ درصد مقالات منتشر شده در مراکز تحقیقات از نوع اصیل بوده که این مقادیر در خصوص مقالات نوع مروری (۱۵.۰ درصد)، مقالات Editorial (۰.۰۶ درصد)، مقالات Letter (۱.۷ درصد) و مقالات Case report (۱.۱ درصد) است.

درصد مقالات منتشر شده مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور به تفکیک نمایه نامه‌های ISI و Pub med ،Scopus

 

تعداد کل مقالات ارائه شده در همایش‌های ملی و بین‌المللی نمایه شده در پایگاه‌های ISI و Pub med ،Scopus تعداد ۴۴۶ مورد بوده که نسبت به سال گذشته حدود ۱۶ درصد کاهش داشته است.

مشارکت مراکز تحقیقات در انتشار کتب یا فصلی از کتب که در پایگاه‌های استنادی مورد ارزیابی نمایه شده باشند با ۲۳۱ مورد نسبت به سال گذشته بیش از سه برابر رشد داشته است و مراکز تحقیقاتی با زمینه بیومدیکال مشارکت بیشتری در این زمینه داشته‌اند.

رشد ۲۷ درصدی مقالات در ۲۵ درصد نشریات برتر با کیفیت

جمع جبری تعداد مقالات منتشر شده در ۲۵ درصد نشریات برتر یا مجلات Q۱ بر اساس گزارش Cite Score در سال ۲۰۱۹ در مراکز تحقیقات علوم پزشکی ایران ۸ هزار و ۶۷۱ مقاله بوده که بیش از ۲۷ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. در سال ۲۰۱۹ مراکز تحقیقاتی در ۸۶ درصد از مقالات منتشر شده در نشریات برتر دانشگاه‌های علوم پزشکی مشارکت داشته‌اند.

نسبت مقالات منتشر شده در ۲۵ درصد نشریات برتر یا مجلات Q۱ به کل مقالات منتشر شده در سال ۲۰۱۹ در کل مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی ۲۹.۲ درصد است که حداکثر این نسبت در گروه بیومدیکال دارای ردیف بودجه (۳۹.۶) و کمترین در گروه بالینی با فعالیت یک تا پنج سال (۲۲.۲) بوده است.

جمع جبری تعداد مقالات منتشر شده حاصل از همکاری بین‌المللی نیز در سال ۲۰۱۹ توسط مراکز تحقیقات علوم پزشکی ۷ هزار و ۱۶۶ مقاله بوده است. نسبت مقالات منتشر شده با همکاری بین‌المللی به کل مقالات منتشر شده سال ۲۰۱۹ مراکز تحقیقاتی ۲۴ درصد بوده است.

بالاترین نسبت مربوط به گروه بیومدیکال دارای ردیف بودجه مستقل (۲۷.۶) و کمترین نسبت مربوط به گروه بالینی یک تا پنج فعالیت (۲۰.۴) است.

تعداد کل استنادات در سال ۲۰۱۹ به مقالات منتشر شده سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ در گروه بیومدیکال با بیش از پنج سال فعالیت دارای بیشترین استناد و گروه بیومدیکال یک تا پنج سال فعالیت دارای کمترین تعداد استناد بوده است.

در ارزشیابی سال ۱۳۹۸ تعداد استنادات به مقالات دارای بیش از صد نویسنده بر طبق توضیحات مندرج در راهنمای ارزشیابی محاسبه و امتیازدهی شده است.

در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ تعداد ۱۳۹ مقاله پر نویسنده (بیش از صد نویسنده) در زمینه علوم پزشکی توسط محققان ایرانی در پایگاه استنادی Scopus نمایه شده‌اند که ۹۸ مرکز تحقیقاتی در انتشار این مقالات مشارکت داشته ان و این مشارکت نسبت به سال گذشته خود بیش از ۳۰ درصد رشد داشته است.

بالاترین مقدار شاخص H پنجساله در مراکز تحقیقات گروه بیومدیکال با بیش از پنج سال فعالیت ۶۵ است، این در حالی است که ۷ مرکز تحقیقات دارای شاخص H صفر بوده‌اند.

در ارزشیابی سال ۱۳۹۸ تعداد ۵ مرکز تحقیقاتی (۳ مرکز تحقیقات بیومدیکال و ۲ مرکز تحقیقات بالینی) دارای امتیاز صفر بوده‌اند.

۱۰ مرکز تحقیقاتی برتر دارای ردیف بودجه مستقل گروه بالینی: تعداد کل مراکز مورد ارزیابی ۲۹ مرکز

ردیف مرکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی امتیاز کل
۱ غدد و متابولیسم تهران ۱۱۵۰.۰۰
۲ آسیب‌های شیمیایی بقیه الله (عج) ۵۵۲.۴۶
۳ بیماری‌های گوارشی تهران ۵۴۶.۳۸
۴ غدد درون ریز شهیدبهشتی ۵۲۵.۳۲
۵ هماتولوژی و انکولوژی تهران ۴۵۸.۵۰
۶ قلب و عروق اصفهان ۴۳۵.۲۳
۷ گوارش و کبد شهیدبهشتی ۴۲۶.۱۱
۸ سرطان شهیدبهشتی ۳۴۴.۰۳
۹ بیماری‌های گوارش و کبد تبریز ۳۳۷.۴۹
۱۰ پیوند اعضا بافت‌های بیولوژیک شیراز ۳۰۷.۶۰

۱۰ مرکز تحقیقاتی برتر دارای ردیف بودجه مستقل گروه بیومدیکال: تعداد کل مراکز مورد ارزیابی ۲۳ مرکز

ردیف مرکز تحقیقاتی سازمان وابسته امتیاز کل
۱ علوم کاربردی دارویی تبریز ۱۱۵۰.۰۰
۲ دارویی مشهد ۴۹۵.۷۴
۳ علوم سلولی رویان جهاددانشگاهی ۴۹۰.۹۰
۴ سلولی و مولکولی ایران ۴۰۰.۷۹
۵ علوم اعصاب کرمان ۲۶۳.۲۰
۶ علوم دارویی تهران ۲۶۰.۰۸
۷ ایمونولوژی مشهد ۲۴۶.۰۷
۸ علوم مدیریت و اقتصاد سلامت ایران ۲۳۵.۱۰
۹ نانوفناوری تهران ۲۱۸.۲۲
۱۰ مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو ۱۸۶.۷۵

۱۰ مرکز تحقیقاتی برتر فاقد ردیف بودجه مستقل با بیش از پنج سال فعالیت گروه بالینی: تعداد کل مراکز مورد ارزیابی ۲۷۱ مرکز

ردیف مرکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی امتیاز کل
۱ سندرم متابولیک مشهد ۹۲۶.۸۶
۲ بیماری‌های غیرواگیر تهران ۸۶۵.۴۰
۳ نقص ایمنی کودکان تهران ۶۸۳.۵۱
۴ رشد و نمو کودکان اصفهان ۵۹۴.۸۷
۵ مرکز ملی مطالعات اعتیاد تهران ۵۵۷.۴۰
۶ علوم اعصاب تبریز ۵۱۲.۰۲
۷ چاقی و عادات غذایی تهران ۴۸۶.۲۱
۸ مدیریت پیشگیری از مصدومیت‌های حوادث ترافیکی جاده‌ای تبریز ۴۸۵.۹۷
۹ بیماری‌های مزمن و صعب العلاج تهران ۴۸۳.۲۶
۱۰ دیابت تهران ۴۸۲.۷۴

۱۰ مرکز تحقیقاتی برتر فاقد ردیف بودجه مستقل با بیش از پنج سال فعالیت گروه بیومدیکال: تعداد کل مراکز مورد ارزیابی ۲۳۱ مرکز

ردیف مرکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی امتیاز کل
۱ بیوتکنولوژی مشهد ۱۰۴۹.۱۴
۲ ایمونولوژی تبریز ۹۵۱.۳۸
۳ التهاب نوروژنیک مشهد ۷۲۲.۹۸
۴ بیولوژی پزشکی کرمانشاه ۵۶۲.۴۲
۵ بیوشیمی و تغذیه در بیماری‌های متابولیک کاشان ۵۵۰.۷۰
۶ سلول‌های بنیادی تبریز ۵۱۵.۸۸
۷ عوامل محیطی تأثیرگذار بر سلامت کرمانشاه ۵۱۱.۷۸
۸ نانوفناوری مشهد ۵۰۶.۵۶
۹ بیوسنسور تهران ۴۹۸.۹۴
۱۰ زیست فناوری کاربردی بقیه الله (عج) ۴۵۸.۱۱

۱۰ مرکز تحقیقاتی برتر فاقد ردیف بودجه مستقل یک تا پنج سال فعالیت گروه بالینی: تعداد کل مراکز مورد ارزیابی ۱۳۱ مرکز

ردیف مرکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی امتیاز کل
۱ بیماری‌های غیرواگیر البرز ۱۱۵۰.۰۰
۲ تغذیه در بیماری‌های غدد شهیدبهشتی ۵۸۱.۷۸
۳ بیماری‌های غیرواگیر فسا ۴۴۴.۲۴
۴ مسمومیت‌ها و سو مصرف مواد بیرجند ۴۳۸.۲۱
۵ اختلالات خواب کرمانشاه ۴۱۹.۳۶
۶ روانپزشکی و علوم رفتاری مشهد ۳۶۵.۰۰
۷ گوارش و کبد اصفهان ۳۲۶.۷۲
۸ سرطان سلول‌های خونساز تهران ۳۳۰.۴۶
۹ آلودگی هوا و بیماری‌های تنفسی جندی شاپور اهواز ۲۹۷.۹۷
۱۰ بیماری‌های منتقله از آب و غذا شهیدبهشتی ۲۷۵.۶۳

۱۰ مرکز تحقیقاتی برتر فاقد ردیف بودجه مستقل یک تا پنج سال فعالیت گروه بیومدیکال: تعداد کل مراکز مورد ارزیابی ۸۸ مرکز

ردیف مرکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی امتیاز کل
۱ آنالیز دارویی تبریز ۱۱۵۰.۰۰
۲ طب پیشگیری و سلامت جمعیت ایران ۶۶۵.۶۳
۳ علوم اجتماعی مؤثر بر سلامت مشهد ۵۵۱.۶۵
۴ کنترل عوامل زیان آور محیط و کار شهیدبهشتی ۵۳۱.۵۸
۵ مراقبت HIV و عفونت‌های آمیزشی کرمان ۵۱۹.۲۸
۶ تکنولوژی بهداشت محیط ایران ۴۹۴.۱۲
۷ سلولی مولکولی غدد درون ریز شهیدبهشتی ۴۹۱.۸۹
۸ پزشکی مبتنی بر شواهد تبریز ۴۵۲.۰۴
۹ ژنتیک پزشکی مشهد ۴۲۶.۱۳
۱۰ سلولی و مولکولی بیرجند ۴۱۷.۸۰
پایان پیام/
اگر به کارآفرینی علاقه‌مند هستید از این رسانه دیدن کنید

پایگاه خبری موفقیت شناسی

هدف ما امیدآفرینی در جامعه و ایجاد حس خوب و مثبت است

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا