چگونه در زندگی شخصی و کاری موفق باشیم؟

به گزارش پایگاه خبری موفقیت شناسی، ما هم فکر میکنید تمام موارد و نکاتی که دربارهی برقراری تعادل میان کار و زندگی شخصی مطرح میشود، افسانهای بیش نیست؟ شاید تا حدودی حق با شما باشد. در زندگیهای پرسرعت و شلوغ امروزی رعایت نکاتی که بتوان به کمک آنها، هم در کار و هم در امور شخصی روزانه موفق بود، سخت و دشوار است. ولی در این کرهی خاکی، تنها غیرممکن، غیرممکن است. اگر میخواهید این عمر را در حسرت و دلهره از کارهایی که قادر به انجامش بودید و انجامش ندادهاید، سپری نکنید باید آستینها را بالا بزنید و همت کنید

بزرگترین چالش این روزهای ما

برقراری تعادل میان کار و زندگی شخصی دشوار شده است. چه کسی از تفریح و استراحت بدش میآید؟ هیچکس. چه کسی از باشگاهرفتن و ورزشکردن اذیت میشود؟ خب، در این مورد البته نمیتوان حکم کلی داد ولی بعضی از دوستان واقعا از این موارد خوششان نمیآید، اما کسی هست که میلی به دیدار با اقوام و خانواده نداشته باشد یا از داشتن وقتی برای مطالعه و تماشای فیلم لذت نبرد؟

بله، واقعیت این است که همهی ما دوست داریم موارد ذکرشده در بالا را انجام بدهیم اما کارکردن مداوم، ترافیک، مسئولیتهای ریز و درشت دیگر گاهی واقعا دستوبالمان را میبندند. چه باید کرد؟
اگر زندگی شخصی تحتالشعاع کار قرار بگیرد، بازدهی ما در کار نیز کاهش پیدا میکند. شما خوانندهی عزیزی که این سطور را مطالعه میفرمایید، از همین جا اعلام میکنیم که این متن مختص کسانی است که واقعا عزمشان را برای ایجاد تعادل جزم کردهاند و با بهانهآوردن و دلیلتراشی نمیخواهند از مدیریت درست زمان و زندگی جا بمانند:
قبل از هر کاری باید تصمیم بگیرید که فعالیتهای بیهودهای که فقط انرژیتان را از بین میبرند، از برنامه روزانهتان حذف کنیدکارها و فعالیتهایتان را اولویت بندی کنیدایجاد عادتهای مثبت باعث میشود در مسیر پیروزیها قرار بگیرید.

۱خواستههایی شفاف داشته باشید

یکی از خصوصیات افراد موفق این است که آنها دقیقا میدانند که چه چیزی میخواهند. این افراد بهدقت مقصدی را که به سوی آن رهسپار هستند، ترسیم میکنند و با مشخصکردن اولویتها و البته حذف زوائد از زندگیشان، حسابشده به سوی اهداف و خواستهی خود حرکت میکنند.

۲موفقیت را به زبان خود تعریف کنید

یادگیری یک مهارت، ارتقای شغلی، ترمیم روابط و… میتوانند نمونهای از موفقیت باشندتعریف موفقیت تا حدود زیادی بستگی به جهانبینی و خواستههای شما از زندگی دارد.
افراد موفقی که میان کار و زندگی شخصی خود تعادل ایجاد میکنند، کسانی هستند که تعریف ویژه‌‌ی خود را از موفقیت دارند و برای رسیدن به این موفقیت تمام تلاش خود را بهکار میگیرند. موفقیت معمولا برای چنین افرادی صرفا به مزایای مالی و مادی منحصر نمیشود.
برای رسیدن به موفقیت، باید بدانید که موفقیت از نظر شما چیست و در راستای آن تلاش خود را بهکار بگیرید. شما موفق خواهید شد دوست من؛ خواستن، توانستن است.

۳قاطع باشید

برای اینکه هم در کار و هم در زندگی شخصی موفق باشید، باید توانایی نه گفتن را در خود تقویت کنیدافراد موفق قاطع هستند، وقت خود را صرف مسیرهای فرعی نمیکنند و با تمرکز بر راهی که برای رسیدن به هدف انتخاب کردهاند، به جلو پیش میروند.
برای خود مرزها و محدودههایی تعیین کنید و به دور از هر گونه بازیگوشی، نسبت به اهداف خود مسئول باشید و شجاعانه پیش بروید.

۴مولد و مؤثر عمل کنید

اگر میخواهید در کار و زندگی و هر جای دیگری که قدم میگذارید، کامیاب و خوشحال باشید، باید بتوانید بهطور مولد و مؤثر فعالیتها را سر و سامان بدهید. افراد موفق روش حل مشکلات را میدانند. این افراد با افزایش دانش و آگاهی خود مسائل را از سر راه برمیدارند و با سرعت به جلو پیش میروند.
اگر پدر یا مادری شاغل هستید و دوست دارید در تربیت فرزندان تان درجهیک عمل کنید و همچنین پیشرفت شغلی داشته باشید، باید برنامه ریزی کنید و جلوی اتلاف وقت را بگیرید.

.۵ وقتشناس باشید

وقت طلاست. واقعا هم طلاست. دقیقه به دقیقهی این زندگی مهم است. پس طوری زندگی نکنید که انگار هزاران سال قرار است روی این کرهی خاکی باشیدتا چشمتان را برهم بگذارید، جوانی جای خود را به میانسالی و میانسالی جای خود را به پیری میدهد.
در هریک از این مقاطع باید وقت شناس باشید تا شاد و موفق باشید. افراد موفق برای تمام زمانهای خود برنامهریزی دارند و با سرسختی به این برنامهها پایبند میمانند. نتیجهی موفقیت آنها نیز حاصل تلاش و همین سرسختی است.

۶تصمیمات قطعی بگیرید

اگر میخواهید موفق باشید و میان کار و زندگیتان تعادل وجود داشته باشد، باید بتوانید تصمیمات قاطع بگیریدشک و تردید در تصمیم گیری را کنار بگذارید و با درنظرگرفتن جوانب هر کاری شجاعانه به قلب چالشها بزنید.یادتان باشد افراد موفق اطراف چیزهایی که با ارزشهایشان منافات دارد، نمیچرخند. شما هم برای موفقیت و ایجاد تعادل در زندگی باید شجاع و قاطع تصمیم بگیرید و عمل کنید.

۷اولویتهایتان را تعیین کنید

افراد موفق میدانند که در زندگی چه چیزهایی برایشان مهمتر است. این افراد برای موفقشدن و ماندن تلاش میکنند اما حواسشان هست که به هر قیمتی برای رسیدن به مقصد جانفشانی نکنند. مثلا اگر قصد چنین فردی ارتقای شغلی باشد، بهخاطر رسیدن به موفقیت در این زمینه، زندگی شخصیاش را فدا نخواهد کرد.

۸حسادت را کنار بگذارید

اگر میخواهید موفق و سالم زندگی کنید، باید بتوانید انرژی و حس مثبتی در زندگی پیدا کنید. یکی از روشهای مهم برای رسیدن به این خواسته کنار گذاشتن حسادت نسبت به دیگران است.
از موفقیت دیگران ناراحت نشوید، آنها را تحسین کنید و یادتان باشد موفقیت هیچکس باعث از بینرفتن امکان موفقیت شما نخواهد شد. هیچکس جای دیگری را تنگ نمیکند. موفقیت برای هر فرد در قالب و شکل شخص او مینشیند و درنتیجه موفقیتهای هریک از ما میتواند مانند گلی زیبا باغچهی زمین را زیبا کند.

۹منظم و مسئول باشید

 برای اینکه بتوانید در زندگی شخصی و کاری خود موفق باشید و تعادل برقرار کنید، یادتان نرود تنها کسی که میتواند حتی با دستان خالی جهانتان را زیرورو کند، کسی نیست جز خود شما.
پس تغییر زندگی در جهت شکوفایی و موفقیت را با پذیرش مسئولیت زندگیتان آغاز کنید. شما توانا هستید و میتوانید برای خود بهترین تصمیمات را بگیرید. چرا که نه؟

۱۰اهل عمل باشید

برای خود برنامهریزی کنید و اهل عمل باشید. برای زندگی شخصی و کاری خود بهطور مجزا اهداف تعیین کنید و در راه رسیدن به آنها قدم بردارید. اهل عمل باشید. نگذارید ترس از درون شما را بازندهی میدان کند.

۱۱شاکر و کوشا باشید

 برای شادی و موفقیت باید شکرگزار باشید. قدر داشتههایتان را بدانید، اما این بهمعنای تنآسایی نیست. افراد موفق ضمن قدردانستن نعمات و فرصتهایی که در زندگی دارند، تلاش میکنند و به سوی چشماندازهای تازهای از موفقیت حرکت میکنند.

موفقیت یعنی عادتهای خوب:

ایجاد عادتهای مفید و خوب، نیاز به زمان دارد اما ممکن و شدنی است.

  • اولویتهای خود در زندگی را مشخص کنید. دوست دارید زندگیتان چه شکلی باشد؟ پاسخ این پرسش کمی سخت است. قبول. اما با جوابدادن به این موضوع مهم است که میتوانید زواید را حذف کنید و در مسیری درست گام بردارید.
  • برنامهریزی دقیق روزانه باعث میشود که وقتتان هدر نرود. باید بدانید که هر ساعت و دقیقهای چه کاری باید انجام بدهید.
  • از سروصداها دوری کنید. این روزها زندگی ما اسیر دنیای فناوری شده استباید تا جایی که میتوان از حواشی بیهودهای که ذهن را درگیر میکند دور باشیم. برای استفاده از تلفن همراه خود برنامهریزی کنید. نگذارید شبکههای اجتماعی وقتتان را بگیرند و خستهتان کنند.

انتهای پیام /

اگر به کارآفرینی علاقه‌مند هستید از این رسانه دیدن کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا